türkiye’de kumar yargı yetkisi xls 4

MÜŞTEREK BAHİS ORGANİZASYONLARI VE VERGİLEME

LABA’nın Hizmetler aracılığıyla kullanıma sunduğu “İçerik” üzerindeki tüm haklara, mülkiyete ve menfaatlere sahip olduğunu veya bunlar için bir lisansı olduğunu kabul etmektesiniz. Yukarıdakilerden herhangi birine halel getirmeksizin, bu Kullanım Koşullarını veya diğer politikalarımızı ihlal etmeniz nedeniyle Kullanıcı Hesabınızın yasaklanması veya bir Kursa erişiminizin devre dışı bırakılması durumunda herhangi bir geri ödeme alma hakkınız olmayacağını unutmayın. Geri ödeme talebinde bulunmak için Destek Ekibimizle iletişime geçmeniz ve onların bilgi ve talimatlarını izlemeniz gereklidir. Gerekli bildirimi yaptığınız tarihten itibaren 10 iş günü içinde size geri ödeme yapmaya çalışacağız. Ancak talimatlarımıza uymamanız durumunda geri ödemeyi erteleme hakkımız saklıdır. Kursun üçüncü dersine kadar satın alınan Kursun içeriğinden memnun kalmamanız halinde, satın alınan Kurs için geri ödeme talep etme hakkınız vardır. Kursun dördüncü (4’üncü) dersinin başlamasından sonra herhangi bir geri ödeme alma hakkınız olmayacağını unutmayın. İlk önceliğimiz size nitelikli Kurslar sunmaktır, ancak bazen beklenmedik durumlar ortaya çıkabilir. Sunulan Kursları yeniden planlama, değiştirme ve hatta iptal etme veya Kursun gündeminde değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Özellikle iş yerinin, coğrafi anlamda sabitlik ve devamlılık unsurlarını içeren “yer” olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda  ticari faaliyete ayrılan yerin ticari ve fiziki açıdan bir iş ile ilgili bulunması zorunludur. Bu değerlendirme ışığında iş yerinin birebir sabit ve hareketsiz olması zorunluluğu tek başına düşünülmemelidir. Buna göre, işe ilişkin sabit bir yerin iş yeri olarak nitelendirilebilmesi için işin geçici değil, sürekli niteliğine sahip olması gerekir. İş yeri kavramının Model Anlaşmada tanımlandığı şekliyle elektronik ticarete nasıl uygulanacağının tartışılması aslında hizmet sunucu, web sayfası ve web sitesinin iş yeri oluşturup oluşturmadığının tartışılması anlamına gelmektedir.

  • Hizmetleri, LABA’ya veya başka herhangi bir kişi veya kuruluşa zarar verecek şekilde ve bu Kullanım Koşullarına bağlı olduğunuz veya bu Kullanım Koşulları tarafından kullanımınızın yasaklandığı yetki alanında yürürlükte bulunan kanunlar kapsamında yasaklanmış herhangi bir şekilde kullanamazsınız.
  • Bu çerçevede ürünlerin satışı yine hak sahibinin gerekli incelemeleri yapması ve hukuki süreçlerin başlatıldığına dair savcılık müzekkeresi veya mahkeme kararı getirilmesi için 10 iş günü süresince durdurulur.

Bu durumda, adı geçenin iddia oyunu oynatması karşılığında aldığı bedellere ilişkin KDV’nin tamamı önceki safhada beyan edilip ödeneceğinden bu faaliyeti nedeniyle KDV mükellefiyeti tesis edilmesine gerek bulunmamakta olup, diğer faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunması halinde söz konusu faaliyetini yalnızca 1 No.lu KDV Beyannamesinin 42’nci satırında beyan etmesi gerekmektedir. Buna göre, her türlü şans ve talih oyunlarında KDV’nin mükellefi bu oyunları tertipleyen ve oynatan kurum ve kuruluşlar olup, özel matrah şekline tabi bu faaliyetlerde KDV’nin tamamı önceki aşamada bu kurum ve kuruluşlar tarafından beyan edilip ödenmektedir. Sı­nır ötesi işlemlerin elektronik ticaretle birlikte yaygınlaşması, her işlemin sadece bir kez vergilendirilmesini sağlayacak ve bütün devletlerce onaylanmış kuralların vergi sistemine konması zorunluluğunu doğurmaktadır. Temel prensip, mal ve hizmetler hangi ülke­nin vergileme sınırları içinde tes­lim ve ifa edilmiş ise bu işlemi ver­gilendirme hakkı o ülkeye ait ol­masına dayandırılmalı ve KDV yönünden tüketicinin ikametgahının bulunduğu ülke, vergilendirme yetkisine sahip olmalıdır. Hizmeti verenin veya müşterinin bağlı olduğu ülke, hizmetin ifa edildiği yerin ve kimin vergi hesaplayıp beyan edeceğinin belirlenmesinde esas alınmaktadır.

(3) Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir. Bütün bu gerçeklik ve çıkarımlardan hareketle, internet üzerinde yurtdışında yerleşik kurumlar tarafından müşterek bahis oyunları faaliyetinde bulunulması ve Türkiye’de mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarınca, Türkiye’de yerleşik finans kurumları aracılığı ile, internet üzerinden verilen hizmetten yararlanılması işlemin bu boyutuyla Türkiye’de KDV’ye tabi olması gereğini ortaya koyar. Bütün bu belirlemeler, Türkiye’de yerleşik kurumlar tarafından verilen hizmetler ile Türkiye’de yerleşik olmayan kurumlar tarafından Türkiye’de yerleşik kişilerin yararlanmasına sunulan internet üzerinden verilen müşterek paribahis oyun hizmetinin, Türkiye’de verilmiş bulunduğu ve hizmetin KDV’ye tabi olduğu sonucunu doğurmaktadır. KDVK’nın 1’inci madde hükmü „KDV’nin konusunu oluşturan mal teslimleri ve hizmet ifalarının „sınırlarını açık bir biçimde çizmektedir.

Bu şekilde satıcılar aleyhine alınan aksiyon vasıtasıyla üreticilere/ithalatçılara ulaşılması mümkün olmuştur. Markanın tescili için yapılan başvuru ve/veya markanın tescili aşamalarında ilgili markanın kullanımda olması şartı aranmamaktadır. Maddesi uyarınca, beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan, tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın, açılacak bir iptal davası ile kullanılmama nedeniyle iptali talep edilebilir. Maddesi uyarınca, ülkemizde edinilmiş bir marka tesciline bağlı olmaksızın, sonraki benzer marka tescil/başvurularına karşı koruma altındadır. Ayrıca, tescilsiz bir marka üzerindeki eskiye dayalı kullanım ve gerçek hak sahipliği de Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/3. Maddesi uyarınca sonraki benzer marka tescil/başvurularına karşı korunmaktadır. Taahhüt edilen ödüllerin kazananı “şans faktörüne” dayalı düzenlenen bir çekiliş ile belirleniyorsa, bu promosyon mekanizması Yönetmelik kapsamına giren bir çekiliş olarak kabul edilecek ve düzenlenmesi Milli Piyango İdaresi’nin iznine tabii olacaktır. Bir istisna olarak karşılığı nakit olmayan ödülün nakdi değeri, kişi başı 81,36 TL (yaklaşık 20 Euro)’den düşük olan çekilişler için izin almaya gerek yoktur.

Adı geçen Kanununun istisnalar başlıklı 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında, „(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak VUK hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.“ hükmüne yer verilmiştir. Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerden tevkif edilen vergilerin nereye ne şekilde beyan edilip ödeneceği hususu, 28 Seri numaralı Genel Tebliğ’de açıklanmıştır. (8) Bu verginin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir. (6) Şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar, mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir. Bu vergiye ilişkin usul ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, muhteva ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Başlıca sorun e-ticaret aracılığıyla firmalar arası ve firmalardan nihai tüketicilere teslim edilecek fiziki mallar, gayri maddi haklar veya dijital ürünlerin ile ifa edilecek hizmet sunumlari üzerinden hesaplanan KDV’nin tahakkukudur.

Ancak değeri 590  TL’yi aşan her türlü hukuki işlemler ve bu kapsamda sözleşmeler, sözleşmenin kapsamı ve geçerliğinin ispatı bakımından senetle ispat kuralına tabidir. 5602 sayılı Kanunla müşterek bahislerden alınan eğlence vergisi uygulamasına ilişkin olarak yapılan bu düzenlemeyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından tertip edilen müşterek bahisler eğlence vergisinden istisna tutulmuştur. Ayrıca, müşterek bahisler üzerinden alınan eğlence vergisinin matrahı ve oranı yeniden belirlenmiştir. Bir ay içinde düzenlenen futbol müsabakaları veya at yarışlarına ait müşterek bahisler sonucu her bir iştirakçiye, her bir intikal nedeniyle ödenecek ikramiye tutarından istisna tutarı düşüldükten sonra kalan miktarlar toplanacak ve beyannamenin II Nolu Tablosunun „Matrah“ satırına, bu matrah üzerinden kesilen vergilerin toplamı ise aynı Tablonun „Ödenecek“ satırına yazılacaktır. Ayrıca, verilecek beyannameye müşterek bahislerden ikramiye kazananların listesi eklenmemektedir. V.U.K.’un 11’inci maddesi uyarınca nihai tüketiciler vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulamayacaklarından, tarhiyatların muhatabı daimî temsilci veya işlemleri mükellef adına yapanlardır. Bu hükme göre söz konusu işlemleri kim yaparsa yapsın (işlemin Türkiye’de yapılması şartıyla) dar mükellef, tam mükellef, özel, resmi ayırımı yapılmaksızın vergilendirilecektir. Ayrıca diğer vergi kanunlarındaki muafiyet ve istisnalar bu kanuna göre geçerli olmayacaktır. Mesela kurumlar vergisinden muaf tutulan herhangi bir kişi veya kuruluş KDV’ye tabi bir işlemi yapmışsa işlemin bu kanuna göre istisna edilmemiş olması şartıyla vergilendirilecektir.

İş sözleşmesinde haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenen çalışanların ise, 45 saate kadar olan çalışmalarında her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenir. Diğer yandan tüzel kişi adına işlem yapmaya yetkili organları oluşturan kimseler aynı yetkiyi kullanırken temsilci olarak değil tüzel kişi adına asil sıfatıyla işlem yaptıklarından bu özel yetki aranmaz. Türkiye’de yargılama hizmeti harca tabi olup, yargılama harçlarının türleri tutarları ve oranları Harçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Yargılama harçları genel anlamda başvurma harcı ile karar ve ilam harcı olmak üzeri ikiye ayrılmaktadır. Türk Hukuku uyarınca para ve teminat alacakları için, alacaklının alacağının tahsili yönünde doğrudan icra müdürlüğüne başvurup alacağını ilamsız icra yolu ile takibi mümkündür. İcra ve İflas Kanunu’nun düzenlemesine göre, para ve teminat alacakları yönünden, ilamsız icra takibi yapabilmesi için alacaklının elinde bir ilam bulunmasına gerek olmadığı gibi, herhangi bir senede sahip olması da gerekmemektedir. Ancak alacaklı tarafından başlatılan ilamsız icra takibine karşı borçlunun süresi içerisinde itiraz etmesi halinde icra takibi durur. Yabancı hakem kararlarının tanınması da, aynen tenfizine ilişkin hükümlere tabidir. Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet gösterecekleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Sigorta şirketleri hayat veya hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idari para cezasına ve elkoymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülki amir karar verir.